วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเขียนส่วนโค้งสัมผัสวงกลมสองวง โดยให้สัมผัสผิวด้านใน

                 

 ที่มา : http://jaturas.igetweb.com/

ขั้นตอนการเขียน

1. กำหนดวงกลมสองวงที่มีรัศมี R1 และ R2 โดยต้องการให้เขียนส่วนโค้งรัศมี R สัมผัสผิวด้านใน
    ของวงกลมทั้งสองวง ดังแสดงในช่องที่ 1
2. ที่จุด A กางวงเวียนรัศมี R+R1 เขียนส่วนโค้งสองส่วนโค้ง ดังแสดงในช่องที่ 2
3. ที่จุด B กางวงเวียนรัศมี R+R2 เขียนส่วนโค้งไปตัดส่วนโค้งแรกที่จุด X และตัดส่วนโค้งที่สองที่จุด
    Y ดังแสดงในช่องที่ 3
4. ที่จุด X และ Y เขียนส่วนโค้งรัศมี R สัมผัสผิววงกลมด้านในดังแสดงในช่องที่ 4

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเขียนวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม
ขั้นตอนการเขียน

1. กำหนดสามเหลี่ยม ABC ดังแสดงในช่องที่ 1
2. แบ่งครึ่งด้าน AC แล้วลากเส้นแบ่งครึ่งด้านยาวพอประมาณ ดังแสดงในช่องที่ 2
3. แบ่งครึ่งด้าน CB แล้วลากเส้นแบ่งครึ่งด้านไปตัดกันที่จุด O ดังแสดงในช่องที่ 3
4. ที่จุด O กางวงเวียนรัศมี OA เขียนวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม ดังแสดงในช่องที่ 4
การเขียนวงกลมในสามเหลี่ยม
ขั้นตอนการเขียน

1. กำหนดสามเหลี่ยม ABC ดังแสดงในช่องที่ 1
2. แบ่งครึ่งมุม CAB แล้วลากเส้นแบ่งครึ่งมุมยาวพอประมาณ ดังแสดงในช่องที่ 2
3. แบ่งครึ่งมุม CBA แล้วลากเส้นแบ่งครึ่งมุมไปตัดกันที่จุด O และเลยไปตัดเส้นตรงด้านAC ที่จุด X ดัง
    แสดงในช่องที่ 3
4. ที่จุด O กางวงเวียนรัศมี OX เขียนวงกลมในสามเหลี่ยม ดังแสดงในช่องที่ 4
การเขียนรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าในวงกลมโดยใช้วงเวียน

ขั้นตอนการเขียน

1. กำหนดวงกลมตามขนาดความโตของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า ดังแสดงในช่องที่ 1
2. ที่จุด A กางวงเวียนรัศมี AO (รัศมีของวงกลม) เขียนส่วนโค้งไปตัดเส้นรอบวงที่จุด C และ D
    ดังแสดง ในช่องที่ 2
3. ที่จุด B กางวงเวียนรัศมีเดิม เขียนส่วนโค้งไปตัดเส้นรอบวงที่จุด E และ F ดังแสดงในช่องที่ 3
4. ลากเส้นตรงจาก A ไป D – F – B – E - C และมาบรรจบที่ A จะได้รูปหกเหลี่ยมด้านเท่าในวงกลม
    ดังแสดงในช่องที่ 4
การเขียนรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าในวงกลมโดยใช้วงเวียน
ขั้นตอนการเขียน

1. กำหนดวงกลมตามขนาดความโตของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า ดังแสดงในช่องที่ 1
2. ที่จุด B กางวงเวียนรัศมี BA (รัศมีของวงกลม) เขียนส่วนโค้งตัดเส้นรอบวงที่จุด C และ D
    เสร็แล้ว  ลากเส้นตรง CD ไปตัดเส้นตรง AB ที่จุด E ดังแสดงในช่องที่ 2
3. ที่จุด E กางวงเวียนรัศมี EF ไปตัดเส้นศูนย์กลางแนวนอนที่จุด G ดังแสดงในช่องที่ 3
4. ที่จุด F กางวงเวียนรัศมี FG ไปตัดเส้นรอบวงที่จุด 1 และให้ใช้รัศมี FG เขียนส่วนโค้งตัด
    เส้นรอบวงต่อไป จะได้จุด 2 , 3 และจุด 4 ดังแสดงในช่องที่ 4
5. ลากเส้นตรงจาก F ไป 1 - 2 - 3 - 4 และมาบรรจบที่จุด F จะได้รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าในวงกลม
    ดังแสดงในช่องที่ 5
การเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้วงเวียน

ขั้นตอนการเขียน

1. กำหนดเส้นตรง AB ดังแสดงในช่องที่ 1
2. เขียนเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งฉากกับเส้นตรง AB ดังแสดงในช่องที่ 2
3. ที่จุด A กางวงเวียนรัศมี AB เขียนส่วนโค้งตัดเส้นตั้งฉากที่จุด C ดังแสดงในช่องที่ 3
4. ที่จุด C กางวงเวียนรัศมี AB เขียนส่วนโค้งหนึ่งส่วนโค้ง ดังแสดงในช่องที่ 4
5. ที่จุด B กางวงเวียนรัศมี AB เขียนส่วนโค้งตัดส่วนโค้งแรกที่จุด D ดังแสดงในช่องที่ 5
6. ลากเส้นตรงจาก C ไป D และจาก D ไป B จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABDC ดังแสดงในช่องที่ 6
การเขียนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า โดยใช้วงเวียน

ขั้นตอนการเขียน

1. กำหนดเส้นตรง AB ดังแสดงในช่องที่ 1
2. ที่จุด A กางวงเวียนรัศมี AB เขียนส่วนโค้งแรก ดังแสดงในช่องที่ 2
3. ที่จุด B กางวงเวียนรัศมี AB เขียนส่วนโค้งที่สองไปตัดส่วนโค้งแรกที่จุด C ดังแสดงในช่องที่ 3
4. ลากเส้นตรงจากจุด A ไป C และจุด C ไป B จะได้สามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ดังแสดงในช่องที่ 4